+31 (0) 33 2100 111

De voorbereiden werkzaamheden voor de Watermolenbeek zijn in volle gang. De werkplaatsinrichting heeft plaatsgevonden, eerste OCE (Opsporen Conventionele Explosieven)  onderzoeken zijn opgezet, kortom ook in de zomer van 2018 zijn wij druk bezig!

Het gedeelte van de Watermolenbeek welke Qceas heeft aangenomen betreft alle onderwaterwerkzaamheden zoals het plaatsen van de wapeningsnetten onder water voor de onderwaterbetonvloer, het storten van het onderwaterbeton en het realiseren van de tijdelijke keringen in de beek waar de betonnen oeverconstructie gereconstrueerd dient te worden. Het betreft het gedeelte tussen de duiker Burgemeester Freijterslaan en de duikers Kadeplein, met een lengte van ca. 175 meter aan beide zijden van de watergang. De bestaande oeverconstructie bestaat uit betonnen damplanken met een betonnen deksloof, die voor het grootste gedeelte begin 20e eeuw zijn aangebracht en een gedeelte dat in 1963 is vernieuwd i.v.m. met de omlegging van de Watermolenbeek voor de aanleg van de tunnelbak van de Markttunnel in de Burgemeester Freijterslaan.

De Watermolenbeek voert een belangrijk gedeelte van het binnenstedelijk regenwater af, hierdoor kan deze niet in zijn geheel worden afgesloten. Vanwege het totale watersysteem in de gemeente Roosendaal dient te allen tijde een gedeelte van het dwarsprofiel (minimaal 2/3 deel van het watervoerende deel) van de Watermolenbeek beschikbaar te blijven voor de afvoer van water van de Watermolenbeek. Gedurende de werkzaamheden zal er een wisselende hoeveelheid afvoer van water zijn met verschillende stroomsnelheden. Om de toegankelijkheid van een achterliggend openbaar park te verbeteren dient, over een beperkt gedeelte, een loopsteiger langs de oeverconstructie aangebracht te worden. Hemelwaterafvoeren in de oeverconstructie dienen tijdens de uitvoering gewaarborgd te worden.

Naast de reconstructie van de huidige Watermolenbeek dienen er maatregelen genomen te worden om de ecologische verbindingszone te versterken. Deze maatregelen betreffen het aanbrengen van een looprichel met beplanting voor flora en fauna doelstellingen, het verruwen van de nieuwe betonwanden, het herstellen van de bestaande gemetselde keerwandconstructie om deze geschikt te maken voor begroeiing van muurvarens en het aanpassen van een natuurlijke oever met daarachter een plas-drasgebied. Daarnaast hecht het gemeentebestuur waarde aan een goede communicatie met de direct omwonenden en perceeleigenaren.

Qceas